Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

V soutěži “Zavřeno” bylo Dětem Země uznáno pět nominací

5.10.2006, Relaxuj -REL-, článek
Za neposkytnutí kopií ze správních spisů byly podány dvě žaloby.
Tisková zpráva ze dne 4. října 2006

Otevřená společnost, o. p. s. zveřejnila 2. října 2006 výsledky čtvrtého ročníku soutěže pod názvem “Otevřeno x Zavřeno” o způsobu poskytování informací veřejných institucí dle zákona č. 106/1999 Sb. Mezi dvaceti čtyřmi nominacemi do části soutěže “Zavřeno” se také dostaly tři případy Dětí Země. Za nesprávnou aplikaci zákona bylo uznáno pět nominací na “ocenění”: Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské úřady v Plzni a v Praze, Statutární město Brno a Městský úřad Bor. Proti prvním dvěma institucím byly již podány žaloby.

Uvítali jsme, že náš názor o nezákonném postupu pěti úřadů při odpíraní informací za poslední rok byl potvrzen i touto soutěží, v jejíž porotě je deset nezávislých odborníků,” uvedl Miroslav Patrik z Dětí Země v Brně, kterému byly u dvou kauz uznány tři nominace.

V prvním případě byly požadovány kopie z územního řízení pro dálnici D1104 v úseku Libice nad Cidlinou – Chýšť, neboť existuje podezření, že územní rozhodnutí nebylo krajským úřadem v Praze vydáno zákonným způsobem. Když krajský úřad žádost zamítnul a Ministerstvo pro místní rozvoj to potvrdilo, podaly Děti Země proti MMR žalobu. Ministerstvo v soutěži “Zavřeno” obsadilo třetí místo za recidivu při nesprávném rozhodování o informacích ve správních řízeních.

V druhém případě šlo o neposkytnutí kopie CD s vizualizací odsunutého brněnského železničního nádraží Statutárním městem Brnem, které v soutěži obsadilo 21. místo. Přitom tato vizualizace byla placena z veřejných zdrojů a město mělo nabídnout podlicenční smlouvu, která poskytnutí CD umožní. Děti Země se proti zamítavému rozhodnutí odvolaly ke krajskému úřadu v Brně.

Třetí případ řešily Děti Země v Plzni, které na Městský úřad Bor podaly žádost o zaslání kopií všech stavebních povolení či ohlášení výstavby billboardů u dálnice D5. Ten ji však zamítnul z důvodu ochrany osobních údajů. Krajský úřad v Plzni toto odůvodnění ale nahradil opět chybným, když poskytnutí kopie spojil s nahlížením do spisu dle správního řádu. V soutěži “Zavřeno” se umístil na 18. místě, MěÚ Bor na 19. místě.

“Proti zamítavému rozhodnutí krajského úřadu v Plzni jsme už podali žalobu. Přitom jsme netušili, že tak banální věc, jako zjistit, které billboardy podél D5 jsou postaveny podle zákona, skončí takto,” uvedl Martin Hyťha z Dětí Země Plzeň, které během roku 2006 zkontrolovaly více než stovku billboardů kolem dálnice D5.

Z terénního průzkumu vyplynulo, že až polovina billboardů podél dálnice z Prahy do Rozvadova je zřejmě postavená bez platného stavebního povolení či ohlášení, tedy načerno.


Kontakty


Miroslav Patrik – Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, dz.brno@ecn.cz, mobil 603 574 289
Martin Hyťha – Děti Země Plzeň, dz.plzen@ecn.cz, mobil 606 104 784


Odkazy na internetové stránky


Výsledky 4. ročníku soutěže “Otevřeno x zavřeno”
Tisková zpráva Dětí Země o územním rozhodnutí na D1104
Tisková zpráva Dětí Země o billboardech na D5


Příloha tiskové zprávy Dětí Země ze dne 4. října 2006


V soutěži “ZAVŘENO” o největší nepřátelé svobody informací a otevřenosti veřejné správy mezi veřejnými institucemi ČR za období 2005-6 se na základě návrhů veřejnosti ocitlo 24 úřadů, včetně pěti od Dětí Země.

3. místo = Ministerstvo místního rozvoje za recidivu při nesprávném rozhodování o informacích

Důvod nominace: Ministerstvo při odvolání sice zrušilo nesprávné odůvodnění Krajského řadu StK při odepření poskytnutí kopie správního rozhodnutí, nicméně ve změněném odůvodnění uvedlo, že žádost o kopii je „spojeno s nahlížením” do spisu dle správního řádu, a tedy nejde o žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Vysvětlení: MMR je proslulé mimořádně nesprávnými, obstrukčními a šikanózními rozhodnutími ve věci přístupu k informacím ze správních řízení. Jelikož odůvodnění v zamítavém rozhodnutí KÚ StK bylo v příliš příkrém rozporu s judikaturou, MMR proto ihned vynalezlo jiný obstrukční způsob odepření. Vymyslelo, že právo na kopii je prý „spojeno s nahlížením” dle správního řádu. I tento názor však již v tu dobu byl v příkrém rozporu s rozsáhle publikovanými zásadními rozsudky Nejvyššího správního soudu, který konstatoval, že „žádost o kopii dokumentu považuje za jednoznačnou žádost o informace v těchto dokumentech obsaženou" (rozsudky 6 As 40/2004, 8 As 34/2005-76). Ministerstvo namísto toho, aby směřovalo k okopírování několika dokumentů, raději sepisuje mnohastránkové elaboráty pseudoprávních úvah, které v posledku budou stejně zrušeny soudem.

Stav kauzy: Děti Země podaly proti zamítavému rozhodnutí MMR žalobu.


9. místo = Krajský úřad Středočeského kraje za neposkytnutí informace (kopií ze spisu v územním řízení) o dálnici D1104 s nesprávným odůvodněním, které bylo již mnohokrát právně vyvrácené

Důvod nominace: Úřad odepřel občanskému sdružení informaci (2 kopie konkrétních dokumentů z územního řízení) s tím, že nelze použít zákon o svobodném přístupu k informacím, ale stavební zákon.

Vysvětlení: Toto odůvodnění bylo již vyvráceno v dlouhé řadě rozsudků, korunovaných nálezem Ústavního soudu z 18. prosince 2002 a rozsudkem Nejvyššího správního soudu 5 A 158/2001 z 27. 1. 2004. Jde o recidivu protiprávního postupu, motivovaného buď neznalostí či ignorancí, anebo úmyslem porušit právo na informace.

Stav kauzy: Děti Země podaly odvolání k MMR, leč neúspěšně, takže následně podaly žalobu.


18. místo = Krajský úřad Plzeňského kraje za odepření informace s odkazem na “přednost” správního řádu, což je v rozporu s již široce známou judikaturou v této věci

Důvod nominace: Krajský úřad při vyřízení odvolání sice zrušil nezákonné odůvodnění MÚ Bor, ale nahradil jej dalším stejně chybným. Poskytnutí kopie zaměnil s „nahlížením” dle správního řádu. a současně uvedl, že k nahlížení není žadatel oprávněný. Tento právní názor byl mnohokrát vyvrácen soudními rozsudky, což bylo také opakovaně široce publikováno.

Vysvětlení: Účelové překroucení výkladu zákonů se mnohokrát projevovalo právě tvrzením odepírajícího úřadu, že se na danou věc nevztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím, protože situace podléhá některému speciálnímu zákonu. Soudy vydaly desítky rozsudků, decimujících tento nesmysl, a mnohokráte upozornily na obecnou platnost zákona č. 106/99 Sb. Nevzdělanost či tvrdohlavost úřadů v této věci, zde dokonce na krajské úrovni, je pozoruhodná.

Stav kauzy: Děti Země podaly proti zamítavému rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje žalobu.


19. místo = Městský úřad Bor za neoprávněné odepření informace o povolení billboardů kolem dálnice D5 s odkazem na ochranu osobních údajů

Důvod nominace: Sdružení požádalo o „poskytnutí kopií stavebních povolení nebo ohlášení… týkajících se všech reklamních zařízení, jejichž stavba byla povolena Vaším úřadem a která se nacházejí v blízkosti dálnice D5”. Úřad sice soupis těchto povolení a jejich umístění poskytnul, ale už ne celé kopie s odkazem na ochranu osobních údajů osob.

Vysvětlení: Odepřít celé dokumenty s odkazem na sporadicky se (údajně) vyskytující osobní údaje (o jejichž vlastní ochraně v tomto smyslu lze velmi pochybovat), zákon neumožňuje. Případné chráněné údaje je třeba vypustit (znečitelnit), vše ostatní poskytnout. To uvádí například rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1878/2001–1000. Proto odvolací orgán toto odůvodnění zrušil (avšak nahradil ho jiným stejně chybným, viz nominace KÚ Plzeňského kraje).

Stav kauzy: Děti Země podaly odvolání ke KÚ Plzeňského kraje, leč neúspěšně, takže následně podaly žalobu.


21. místo = Statutární město Brno, odbor vnitřních věcí magistrátu za neposkytnutí CD-ROM s vizualizací odsunu brněnského železničního nádraží

Důvod nominace: Město má licenční smlouvu s dodavatelem vizualizace, podle které ji může poskytnout za určitých podmínek. Žadateli však sdělilo, že ji poskytnout nemůže, a to s odkazem na nesprávné ustanovení zákona. Město je též povinno na svých webových stránkách zveřejnit podlicenční smlouvu, kterou by vizualizaci poskytlo.

Vysvětlení: Město mělo žadateli nabídnout podlicenční smlouvu o užití autorského díla, získaného za veřejné prostředky. Chybuje též tím, že nezveřejňuje návrh této smlouvy k poskytnutí autorsky vázané informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Stav kauzy: Děti Země podaly odvolání ke KÚ Jihomoravského kraje.