www.relaxuj.cz
>
>

V soutěži “Zavřeno” bylo Dětem Země uznáno pět nominací

, , článek
Za neposkytnutí kopií ze správních spisů byly podány dvě žaloby.
K oblíbeným
reklama
Tisková zpráva ze dne 4. října 2006

Otevřená společnost, o. p. s. zveřejnila 2. října 2006 výsledky čtvrtého ročníku soutěže pod názvem “Otevřeno x Zavřeno” o způsobu poskytování informací veřejných institucí dle zákona č. 106/1999 Sb. Mezi dvaceti čtyřmi nominacemi do části soutěže “Zavřeno” se také dostaly tři případy Dětí Země. Za nesprávnou aplikaci zákona bylo uznáno pět nominací na “ocenění”: Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské úřady v Plzni a v Praze, Statutární město Brno a Městský úřad Bor. Proti prvním dvěma institucím byly již podány žaloby.

Uvítali jsme, že náš názor o nezákonném postupu pěti úřadů při odpíraní informací za poslední rok byl potvrzen i touto soutěží, v jejíž porotě je deset nezávislých odborníků,” uvedl Miroslav Patrik z Dětí Země v Brně, kterému byly u dvou kauz uznány tři nominace.

V prvním případě byly požadovány kopie z územního řízení pro dálnici D1104 v úseku Libice nad Cidlinou – Chýšť, neboť existuje podezření, že územní rozhodnutí nebylo krajským úřadem v Praze vydáno zákonným způsobem. Když krajský úřad žádost zamítnul a Ministerstvo pro místní rozvoj to potvrdilo, podaly Děti Země proti MMR žalobu. Ministerstvo v soutěži “Zavřeno” obsadilo třetí místo za recidivu při nesprávném rozhodování o informacích ve správních řízeních.

V druhém případě šlo o neposkytnutí kopie CD s vizualizací odsunutého brněnského železničního nádraží Statutárním městem Brnem, které v soutěži obsadilo 21. místo. Přitom tato vizualizace byla placena z veřejných zdrojů a město mělo nabídnout podlicenční smlouvu, která poskytnutí CD umožní. Děti Země se proti zamítavému rozhodnutí odvolaly ke krajskému úřadu v Brně.

Třetí případ řešily Děti Země v Plzni, které na Městský úřad Bor podaly žádost o zaslání kopií všech stavebních povolení či ohlášení výstavby billboardů u dálnice D5. Ten ji však zamítnul z důvodu ochrany osobních údajů. Krajský úřad v Plzni toto odůvodnění ale nahradil opět chybným, když poskytnutí kopie spojil s nahlížením do spisu dle správního řádu. V soutěži “Zavřeno” se umístil na 18. místě, MěÚ Bor na 19. místě.

“Proti zamítavému rozhodnutí krajského úřadu v Plzni jsme už podali žalobu. Přitom jsme netušili, že tak banální věc, jako zjistit, které billboardy podél D5 jsou postaveny podle zákona, skončí takto,” uvedl Martin Hyťha z Dětí Země Plzeň, které během roku 2006 zkontrolovaly více než stovku billboardů kolem dálnice D5.

Z terénního průzkumu vyplynulo, že až polovina billboardů podél dálnice z Prahy do Rozvadova je zřejmě postavená bez platného stavebního povolení či ohlášení, tedy načerno.


Kontakty


Miroslav Patrik – Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, dz.brno@ecn.cz, mobil 603 574 289
Martin Hyťha – Děti Země Plzeň, dz.plzen@ecn.cz, mobil 606 104 784


Odkazy na internetové stránky


Výsledky 4. ročníku soutěže “Otevřeno x zavřeno”
Tisková zpráva Dětí Země o územním rozhodnutí na D1104
Tisková zpráva Dětí Země o billboardech na D5


Příloha tiskové zprávy Dětí Země ze dne 4. října 2006


V soutěži “ZAVŘENO” o největší nepřátelé svobody informací a otevřenosti veřejné správy mezi veřejnými institucemi ČR za období 2005-6 se na základě návrhů veřejnosti ocitlo 24 úřadů, včetně pěti od Dětí Země.

3. místo = Ministerstvo místního rozvoje za recidivu při nesprávném rozhodování o informacích

Důvod nominace: Ministerstvo při odvolání sice zrušilo nesprávné odůvodnění Krajského řadu StK při odepření poskytnutí kopie správního rozhodnutí, nicméně ve změněném odůvodnění uvedlo, že žádost o kopii je „spojeno s nahlížením” do spisu dle správního řádu, a tedy nejde o žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Vysvětlení: MMR je proslulé mimořádně nesprávnými, obstrukčními a šikanózními rozhodnutími ve věci přístupu k informacím ze správních řízení. Jelikož odůvodnění v zamítavém rozhodnutí KÚ StK bylo v příliš příkrém rozporu s judikaturou, MMR proto ihned vynalezlo jiný obstrukční způsob odepření. Vymyslelo, že právo na kopii je prý „spojeno s nahlížením” dle správního řádu. I tento názor však již v tu dobu byl v příkrém rozporu s rozsáhle publikovanými zásadními rozsudky Nejvyššího správního soudu, který konstatoval, že „žádost o kopii dokumentu považuje za jednoznačnou žádost o informace v těchto dokumentech obsaženou" (rozsudky 6 As 40/2004, 8 As 34/2005-76). Ministerstvo namísto toho, aby směřovalo k okopírování několika dokumentů, raději sepisuje mnohastránkové elaboráty pseudoprávních úvah, které v posledku budou stejně zrušeny soudem.

Stav kauzy: Děti Země podaly proti zamítavému rozhodnutí MMR žalobu.


9. místo = Krajský úřad Středočeského kraje za neposkytnutí informace (kopií ze spisu v územním řízení) o dálnici D1104 s nesprávným odůvodněním, které bylo již mnohokrát právně vyvrácené

Důvod nominace: Úřad odepřel občanskému sdružení informaci (2 kopie konkrétních dokumentů z územního řízení) s tím, že nelze použít zákon o svobodném přístupu k informacím, ale stavební zákon.

Vysvětlení: Toto odůvodnění bylo již vyvráceno v dlouhé řadě rozsudků, korunovaných nálezem Ústavního soudu z 18. prosince 2002 a rozsudkem Nejvyššího správního soudu 5 A 158/2001 z 27. 1. 2004. Jde o recidivu protiprávního postupu, motivovaného buď neznalostí či ignorancí, anebo úmyslem porušit právo na informace.

Stav kauzy: Děti Země podaly odvolání k MMR, leč neúspěšně, takže následně podaly žalobu.


18. místo = Krajský úřad Plzeňského kraje za odepření informace s odkazem na “přednost” správního řádu, což je v rozporu s již široce známou judikaturou v této věci

Důvod nominace: Krajský úřad při vyřízení odvolání sice zrušil nezákonné odůvodnění MÚ Bor, ale nahradil jej dalším stejně chybným. Poskytnutí kopie zaměnil s „nahlížením” dle správního řádu. a současně uvedl, že k nahlížení není žadatel oprávněný. Tento právní názor byl mnohokrát vyvrácen soudními rozsudky, což bylo také opakovaně široce publikováno.

Vysvětlení: Účelové překroucení výkladu zákonů se mnohokrát projevovalo právě tvrzením odepírajícího úřadu, že se na danou věc nevztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím, protože situace podléhá některému speciálnímu zákonu. Soudy vydaly desítky rozsudků, decimujících tento nesmysl, a mnohokráte upozornily na obecnou platnost zákona č. 106/99 Sb. Nevzdělanost či tvrdohlavost úřadů v této věci, zde dokonce na krajské úrovni, je pozoruhodná.

Stav kauzy: Děti Země podaly proti zamítavému rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje žalobu.


19. místo = Městský úřad Bor za neoprávněné odepření informace o povolení billboardů kolem dálnice D5 s odkazem na ochranu osobních údajů

Důvod nominace: Sdružení požádalo o „poskytnutí kopií stavebních povolení nebo ohlášení… týkajících se všech reklamních zařízení, jejichž stavba byla povolena Vaším úřadem a která se nacházejí v blízkosti dálnice D5”. Úřad sice soupis těchto povolení a jejich umístění poskytnul, ale už ne celé kopie s odkazem na ochranu osobních údajů osob.

Vysvětlení: Odepřít celé dokumenty s odkazem na sporadicky se (údajně) vyskytující osobní údaje (o jejichž vlastní ochraně v tomto smyslu lze velmi pochybovat), zákon neumožňuje. Případné chráněné údaje je třeba vypustit (znečitelnit), vše ostatní poskytnout. To uvádí například rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1878/2001–1000. Proto odvolací orgán toto odůvodnění zrušil (avšak nahradil ho jiným stejně chybným, viz nominace KÚ Plzeňského kraje).

Stav kauzy: Děti Země podaly odvolání ke KÚ Plzeňského kraje, leč neúspěšně, takže následně podaly žalobu.


21. místo = Statutární město Brno, odbor vnitřních věcí magistrátu za neposkytnutí CD-ROM s vizualizací odsunu brněnského železničního nádraží

Důvod nominace: Město má licenční smlouvu s dodavatelem vizualizace, podle které ji může poskytnout za určitých podmínek. Žadateli však sdělilo, že ji poskytnout nemůže, a to s odkazem na nesprávné ustanovení zákona. Město je též povinno na svých webových stránkách zveřejnit podlicenční smlouvu, kterou by vizualizaci poskytlo.

Vysvětlení: Město mělo žadateli nabídnout podlicenční smlouvu o užití autorského díla, získaného za veřejné prostředky. Chybuje též tím, že nezveřejňuje návrh této smlouvy k poskytnutí autorsky vázané informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Stav kauzy: Děti Země podaly odvolání ke KÚ Jihomoravského kraje.
reklama
Nejnovější články
Vztahová koučka: jaké je seznamování v době koronaviru? Vztahová koučka: jaké je seznamování v době koronaviru?
Podle psychologů může být samota nebezpečná, ale to nám asi dochází všem. Člověk je vztahová bytost. Pandemie může naše vztahy ale paradoxně dokonce posílit a pomoci nám najít životního partnera.
13.4.2021, článek, Pavlína Uhrinová6 komentářů
Všeho s mírou: fitness trackery mohou negativně ovlivnit psychiku Všeho s mírou: fitness trackery mohou negativně ovlivnit psychiku
I mnoho dobrého škodí. To je všeobecně dobře známá věc a znovu ji potvrdila i studie od Digital Health Generation. Ta zjistila, že zejména mladiství jsou náchylní na obsedantní chování v důsledku používání fitness trackerů.
29.9.2020, článek, Milan Šurkala3 komentáře
Aerobním cvičením proti Alzheimerovi, potvrzují vědci Aerobním cvičením proti Alzheimerovi, potvrzují vědci
S vyšším věkem přichází i různé neduhy a člověk by se měl snažit proti nim bojovat. Jedním z problémů je zhoršující se výkon paměti a v horším případě i Alzheimerova nemoc. Dá se proti ní ale bojovat aerobním cvičením.
8.6.2020, článek, Milan Šurkala
Západní Austrálie: hraniční kontrola a první kilometry na opačné straně Západní Austrálie: hraniční kontrola a první kilometry na opačné straně
Po přesednutí v Dubaji konečně míříme na australský kontinent. Abychom to neměli tak jednoduché, čeká nás hraniční kontrola. Na zádrhely v ní se podíváme v dnešním díle, kdy si povíme i o prvních australských kilometrech na silnici.
1.6.2020, článek, Milan Šurkala
Západní Austrálie: s leteckou zastávkou v Dubaji Západní Austrálie: s leteckou zastávkou v Dubaji
Vydali jsme se na další velkou cestu, se kterou se s vámi podělíme a přidáváme ji jako tip i pro vaši dovolenou. Tentokrát to bude opomíjený západ Austrálie. Cesta tam je ale dlouhá, a tak si uděláme několikahodinovou leteckou přestávku v Dubaji.
7.8.2019, článek, Milan Šurkala