Články  |  Doporučení  |  Diskuze
Cestování  |  Pohyb a zdraví
Psychologie
Relax a odpočinek
Saunování  |  Lázně
Styl a vzhled
Gurmán  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie
Svět mobilně  |  TV Freak

Uzavřít či neuzavřít předmanželskou smlouvu?

19.8.2009, Petr Týfa, článek
Pokud se rozhodujete vstoupit se svým partnerem (partnerkou) do manželství, možná přemýšlíte, jak uspořádat své majetkové poměry. Jedním z řešení, které nám současný právní řád nabízí, je i uzavření takzvané „předmanželské smlouvy“. My se nyní podíváme na to, v čem tkví základní problém celého dokumentu.

Společný majetek manželů je právně chráněn


Rozsah společného majetku manželů je upraven v občanském zákoníku a nemusíme se tedy obávat, že by náš majetek po svatbě nebyl právně chráněn. Přesto se můžeme rozhodnout upravit si jmění tak, abychom jej po svatbě měli více pod kontrolou.


Co je náplní předmanželské smlouvy?


Předmanželská smlouva se sepisuje u notáře formou notářského zápisu, jinak není platná. Poplatek notáři činí 2 000,-Kč. Její náplní bývá sepsání majetku (movitého i nemovitého), kterým snoubenci disponují před uzavřením manželství. Dále je jejím obsahem přepsání majetku (například nemovitostí) do výlučného vlastnictví jednoho z manželů. Předmanželská smlouva může rovněž upravovat majetkové poměry vzniklé před uzavřením manželství.


Bez společného jmění


Uzavřením předmanželské smlouvy se rozšíří či zúží společné jmění manželů. Pokud snoubenci nemají zájem, aby vůbec nějaké společné jmění vzniklo, mohou si prostřednictvím této smlouvy upravit majetkové poměry tak, že kromě spoluvlastnictví k základnímu vybavení domácnosti nebudou vytvářet žádné společné vlastnictví.


Předmanželská smlouva chrání rodinný majetek


Uzavření předmanželské smlouvy je věcí dohody obou partnerů. Doporučuje se uzavírat tehdy, když jeden ze snoubenců očekává výrazně vyšší příjmy nebo závazky v budoucích letech. Rovněž je zřejmé, že tato smlouva chrání rodinný majetek.


Majetek před vznikem manželství není společným jměním


Je omylem se domnívat, že všechen náš majetek, který jsme nabyli před svatbou, bude součástí společného vlastnictví manželů. Společné jmění totiž zahrnuje pouze majetek získaný v době manželství. Původní majetek zůstává ve vlastnictví člověka, který jej vlastnil již dříve, a druhý na něj nemá žádné právní nároky.

Smlouva má své velké opodstatnění, pokud si druh a družka berou na sebe velký závazek ve formě úvěru na bydlení. Kdyby se tito lidé, nijak nespoutáni poutem manželství, rozešli, vznikl y velký problém, jak jejich „společné jmění“ rozdělit. Přitom smlouvou sepsanou u notáře či právníka by se takto vyhnuli nepříjemným a často dlouhým debatám o rozdělení úvěru, domu a celého vybavení domácnosti.


Společné jmění manželů


Co je tedy obsahem společného jmění? Jsou to prostředky, které nabyl jeden z manželů nebo oba v době trvání manželství. Současně také závazky (například půjčka v bance), které oběma manželům vzniknou za dobu svého soužití. Ze společného jmění se vylučuje majetek získaný darem či dědictvím, dále majetek sloužící osobní potřebě jednoho z manželů. V případě restituce se do společného jmění nepočítá majetek, který měl člověk ve vlastnictví již před uzavřením manželství, nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.


Co musí obsahovat předmanželská smlouva?


Tento dokument musí obsahovat řadu údajů, bez kterých by nebyl platný. Jedná se o:
  • Místo, den, měsíc a rok úkonu
  • Jméno, příjmení a sídlo notáře
  • Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků, jejich zástupců, svědků, důvěrníků, případně tlumočníků
  • Prohlášení o způsobilosti k právním úkonům
  • Způsob ověření totožnosti účastníků, svědků, důvěrníků, zmocněnců a tlumočníků
  • Obsah úkonu
  • Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky
  • Podpisy účastníků (jejich zástupců, důvěrníků), svědků a tlumočníků
  • Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis


Vypořádání majetku


Pokud manželství z různých důvodů zanikne, dělí se společný majetek (a stejně tak i společné závazky) stejným dílem mezi oba bývalé partnery. Pokud však byla sepsána předmanželská smlouva, která upravovala společný majetek, rozdělí se stejným dílem jenom ta část majetku, na které se manželé ve smlouvě dohodli. Předmanželská smlouva tak může umožnit rychlé vyřízení majetkových záležitostí bez různých hádek a obviňování.


V čem tkví úskalí předmanželské smlouvy?


Sepsání předmanželské smlouvy se nám může zdát jako ideální právní záruka pro rozdělení majetku po rozvodu. Vyvstává však otázka. Mám se nyní zabývat něčím, co bude někdy v budoucnu? Odpověď může znít - ano. V dnešní době si člověk nemůže být ničím jistý, a jak často čteme či slýcháme ve sdělovacích prostředcích, manželství je v krizi. Avšak nepřispíváme my samotné krizi právě uzavřením takového dokumentu?


Morální dilema


Na tuto otázku musíme hledat odpověď právě ve smyslu manželství. Manželství je (nebo by mělo být) svazkem, kdy se druhému člověku odevzdávám bez výhrad a se vším všudy. Do manželství bych měl vstupovat s takovým člověkem, ke kterému mám absolutní důvěru, kterého respektuji, vážím si ho, a který mě dokáže podržet v těžkých chvílích. Nedostává první trhliny takové manželství, když mu již dopředu vyjádřím nedůvěru právě sepsáním předmanželské smlouvy? Vždyť tento dokument obsahuje implicitní poselství, že již dopředu mám počítat s tím, že se s dotyčným mohu rozvést, a že se s ním nedokážu domluvit. Co je však ještě horší, předmanželská smlouva vyjadřuje nedůvěru partnerství. Sepsáním tohoto dokumentu říkám, že druhému zcela nedůvěřuji.


Zadní vrátka


Předmanželská smlouva mi pomáhá nechat si otevřená zadní vrátka pro situaci, kdy ten druhý, jehož si beru za muže (ženu), nebude ten pravý. Pokud nějakým způsobem naše manželství selže, mohu se jednoduše s druhým majetkově vypořádat a jít dál svou cestou. Jenže vstup do manželství nemá být zkouška, má to být krok do naprosté odevzdanosti. Vyjadřuji tím, že se partnerovi vydávám zcela a bez podmínek. Miluji ho a počítám s ním na celý život. I když to nemusí vyjít, měl bych učinit tento krok bez nějakých „zadních vrátek“.


Manželská smlouva podporuje krizi manželství


Sepsáním předmanželské smlouvy přispívám manželské krizi sám. Nemohu se divit, že se tolik párů rozchází, když já již dopředu druhému partnerovi nedůvěřuji. Předmanželskou smlouvou si dělám alibi a nejsem schopen naplno vstoupit do neznáma. A manželství je právě období nejistoty a strachu, co mě čeká. Předmanželskou smlouvou se vyvazuji ze zodpovědnosti za vztah a snižuji hloubku tohoto závazku. To však pro mě může být výhodné, protože nemusím nést těžkosti s tím spojené. Na druhou stranu takové jednání podporuje povrchnost. Právě v dnešní době, kdy se vše relativizuje a kdy chybí absolutní hodnoty, se předmanželská smlouva jeví jako klasický dokument 21. století. Právně je samozřejmě všechno v pořádku. Avšak unese to i naše svědomí?

Zdroje: www.svatba.info, www.svetsvateb.cz
Titulní foto: dreamstime.com